ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน 30
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 5,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 6 สิงหาคม 2563
สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://science.buu.ac.th/nisit