ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เรียนดีและยากจน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน 10
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 20,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561