ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นกรณีฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาจากประกาศรับสมัคร