ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 10,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 6 กันยายน 2561