ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา กรุณาตรวจสอบในประกาศรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/xtiuBMbU4LH21Df2A