ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ประเภทช่วยงานนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานคณะและภาควิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน 50
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 5,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://science.buu.ac.th/nisit