ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยคุณหัสสกรณ์ โรจน์ปิตินิธิกร)

หน่วยงานที่ให้ คุณหัสสกรณ์ โรจน์ปิตินิธิกร
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน 10
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 10,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 0 543
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 2021-05-31 08:15:07