คณะกรรมการกิจการนิสิต


อ.ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

ดร.เดชชาติ สามารถ
กรรมการ

ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
กรรมการ

น.ส.เกศวลี อุดมเวช
กรรมการ

ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน
กรรมการ

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ

ดร.สุดารัตน์ ถาราช
กรรมการ

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

ดร.กุลนารี วงค์ราช
กรรมการ

ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
กรรมการ

น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
กรรมการ

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
กรรมการ

นายธนาชัย จันทรศร
กรรมการและเลขานุการ