ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา : 2558 2559 2560
2561
2562 2563
ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา2561
ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เรียนดีและยากจน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นกรณีฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561
ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561