ทุนการศึกษา

ปีการศึกษา : 2557 2558 2559
2560
2561 2562
การสนับสนุนหอพัก "เออบาน่าลีฟวิ่ง" สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทุนส่งเสริมการศึกษา การไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560