ทุนการศึกษา

ปีการศึกษา : 2562 2563 2564
2565
2566 2567
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ประเภทช่วยงานนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานคณะและภาควิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษษ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยงาน
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565