ทุนการศึกษา

ปีการศึกษา : 2562 2563 2564
2565
2566 2567
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 'ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน' ปีการศึกษา 2566
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาะจ่าย แบบเต็มเวลา แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยงาน
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ประเภทช่วยงานนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานคณะและภาควิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565