ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว CONOVATIVE AWARD ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ส.ค. 64 เวลา 14:53 น. จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ประเภทความยากจน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 14:59 น. จำนวนเข้าชม 367 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค" ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 14:50 น. จำนวนเข้าชม 522 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ปีการศึกษา 2564

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 14:50 น. จำนวนเข้าชม 388 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา

วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 14:47 น. จำนวนเข้าชม 305 ครั้ง

บริษัท กระจกลวดลายไทย รับสมัครงาน

วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 14:38 น. จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 09:29 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยคุณหัสสกรณ์ โรจน์ปิตินิธิกร)

วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 11:53 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 09:04 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 09:00 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 08:57 น.

สำรวจความต้องการในการอบรมหลักสูตร ICT

วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 10:36 น. จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

รับสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบ BUU-GET Online Edition ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 10:29 น. จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 15:03 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพชรซายน์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 15:23 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตได้ที่รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา ปีการศึกษา 2563 (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 15:10 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิต "ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน" (รุ่นปีการศึกษา 2564)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิต "ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน" (รุ่นปีการศึกษา 2563)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 15:58 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 15:53 น.

บริษัท Best Choice Chemicals & Engineering จำกัด รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 1 ก.ค. 64 เวลา 15:25 น. จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

การขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 14:26 น. จำนวนเข้าชม 376 ครั้ง

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียม สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 14:01 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยคุณหัสสกรณ์ โรจน์ปิตินิธิกร)

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 13:56 น.

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 13:44 น. จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:49 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:47 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:42 น.

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:28 น.

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:24 น.

ขอเลื่อนการจัดโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภาคตะวันออก

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 16 เม.ย. 64 เวลา 14:58 น. จำนวนเข้าชม 177 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกาประกวดความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมจีน และการใช้ภาษาจีน ภูมิภาคตะวันออก

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 15:53 น. จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 12:02 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 11:56 น.

โครงการประกวดสารคดีสั้น

วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 10:34 น. จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) COVID-19

วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 09:44 น. จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 4 ม.ค. 64 เวลา 12:32 น. จำนวนเข้าชม 805 ครั้ง

โครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน Season 3

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 14:37 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเพชรซายน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 13:40 น.

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 13:28 น. จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมของหน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 13:19 น. จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 13:21 น. จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

วันที่ 7 ธ.ค. 63 เวลา 13:54 น.

CGI OPEN HOUSE 2021

วันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 11:30 น. จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนลด 10% คืน

วันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 09:35 น. จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 09:32 น. จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 11:34 น.

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 11:23 น.

กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 11:22 น.

กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) กลุ่มปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 11:21 น.

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาแรกในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 13:06 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คระวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 13:05 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีกรศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 13:04 น.

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 12:01 น.

ประกาศการให้ทุนการศึกษา ส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 15

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 09:25 น. จำนวนเข้าชม 374 ครั้ง

นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 19 ต.ค. 63 เวลา 11:52 น. จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 19 ต.ค. 63 เวลา 11:46 น. จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 11:49 น. จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

วันที่ 9 ก.ย. 63 เวลา 14:50 น.

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 08:41 น. จำนวนเข้าชม 796 ครั้ง

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม

วันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 15:52 น. จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13:11 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะและภาควิชา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 10:18 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธณรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09:27 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีกรศึกษา 2563

วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 09:05 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 09:02 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 08:59 น.

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 16:19 น. จำนวนเข้าชม 566 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเพชรซายน์ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 11:14 น. จำนวนเข้าชม 162 ครั้ง

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 10:13 น. จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 09:58 น. จำนวนเข้าชม 139 ครั้ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09:53 น. จำนวนเข้าชม 223 ครั้ง

ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09:50 น. จำนวนเข้าชม 235 ครั้ง

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และ 2

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09:35 น. จำนวนเข้าชม 492 ครั้ง

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่ายแบบเต็มเวลา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 11:12 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน

วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 11:07 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 08:56 น. จำนวนเข้าชม 513 ครั้ง

ขอความร่วมมือบัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 16:44 น.

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการรับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 10:27 น. จำนวนเข้าชม 265 ครั้ง

บริษัท GFPT Nichirei (Thailand) รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 14:25 น. จำนวนเข้าชม 247 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 02:01 น. จำนวนเข้าชม 260 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการพานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ออกนอกสถานศึกษา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 30 ม.ค. 63 เวลา 10:48 น. จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 06:54 น. จำนวนเข้าชม 257 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ม.ค. 63 เวลา 08:58 น. จำนวนเข้าชม 256 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเพชรซายน์

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 19 ธ.ค. 62 เวลา 10:07 น. จำนวนเข้าชม 244 ครั้ง

ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 08:21 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 01:48 น. จำนวนเข้าชม 347 ครั้ง

Pesto Koi Farm รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 02:32 น. จำนวนเข้าชม 345 ครั้ง

รับสมุครทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศ จาก บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 01:40 น. จำนวนเข้าชม 258 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:17 น. จำนวนเข้าชม 222 ครั้ง

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบทุนบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:08 น. จำนวนเข้าชม 331 ครั้ง

ต้อนรับนักเรียนนายร้อย รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:07 น. จำนวนเข้าชม 249 ครั้ง

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ จ.สมุทรปราการ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:02 น. จำนวนเข้าชม 255 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 02:54 น. จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 02:50 น. จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง

ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 09:43 น.

ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิต

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 ก.ย. 62 เวลา 03:19 น. จำนวนเข้าชม 338 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 04:27 น.

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 03:49 น.

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 11:08 น. จำนวนเข้าชม 339 ครั้ง

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:32 น. จำนวนเข้าชม 319 ครั้ง

กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:28 น.

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:21 น. จำนวนเข้าชม 1284 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 17:42 น. จำนวนเข้าชม 310 ครั้ง

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 17:41 น. จำนวนเข้าชม 423 ครั้ง

การให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 10:10 น. จำนวนเข้าชม 380 ครั้ง

ขอเชิญร่วมโครงการทูตเยาวชนไทยประจำปี 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 เม.ย. 62 เวลา 10:33 น. จำนวนเข้าชม 400 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 เม.ย. 62 เวลา 10:22 น. จำนวนเข้าชม 407 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 เม.ย. 62 เวลา 10:15 น. จำนวนเข้าชม 396 ครั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 เม.ย. 62 เวลา 09:49 น. จำนวนเข้าชม 530 ครั้ง

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 17:15 น. จำนวนเข้าชม 377 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 17:11 น. จำนวนเข้าชม 411 ครั้ง

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ BUU Summer Culture Camp 2019

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 17:07 น. จำนวนเข้าชม 690 ครั้ง

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Go Green University

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 17:03 น. จำนวนเข้าชม 347 ครั้ง

บริษัท ฟอร์มิก้า คริสตัล ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 17:00 น. จำนวนเข้าชม 519 ครั้ง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16:57 น. จำนวนเข้าชม 344 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16:52 น. จำนวนเข้าชม 330 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16:36 น.

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย : วันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 22 มี.ค. 62 เวลา 14:16 น.

นโยบายการรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:47 น. จำนวนเข้าชม 519 ครั้ง

โครงการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 14

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:39 น. จำนวนเข้าชม 403 ครั้ง

ปปช. ขอเชิญร่วมการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:35 น. จำนวนเข้าชม 388 ครั้ง

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:30 น. จำนวนเข้าชม 368 ครั้ง

รับสมัครงานตำแหน่ง QA/QC Supervisor และ ตำแหน่ง R&D MANAGER บริษัท โอโว่ ฟู้เทค จำกัด

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:21 น. จำนวนเข้าชม 549 ครั้ง

การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันยัน (กรอ.เดิม)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:06 น. จำนวนเข้าชม 400 ครั้ง

การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันยัน (กยศ.เดิม)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 09:59 น. จำนวนเข้าชม 362 ครั้ง

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 09:50 น. จำนวนเข้าชม 577 ครั้ง

โครงการประกวดสุนทรภจน์ภาษาจีนฯ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 09:41 น. จำนวนเข้าชม 357 ครั้ง

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ infographic ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปึ 25562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 09:35 น.

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09:02 น. จำนวนเข้าชม 654 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 10:45 น. จำนวนเข้าชม 347 ครั้ง

ขอเชิญโครงการมหกรรมจัดหางานสำหรับนิสิต (Job Fair) ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 09:05 น. จำนวนเข้าชม 422 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความสามารถฃทางภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 13:18 น.

วิธีสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 08:28 น.

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 16:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทช่วยงาน)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 15:12 น.

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4เข้าร่วมกิจกรรม Workshop

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 11:58 น. จำนวนเข้าชม 591 ครั้ง

ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 11:33 น. จำนวนเข้าชม 379 ครั้ง

รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 14:15 น. จำนวนเข้าชม 410 ครั้ง

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิสิตสามาถกรอกข้อมูลในระบบกองกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมนำเอกสารส่งที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 14:08 น.

ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนอุดมศึกษาพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 10:11 น.

ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 10:10 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 10:06 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร CGI Open House 2019

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 04:02 น. จำนวนเข้าชม 574 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 01:44 น.

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 03:09 น. จำนวนเข้าชม 378 ครั้ง

ประกาศชื่อหอพักสังกัด สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 02:33 น. จำนวนเข้าชม 466 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์๋เบื้องต้น"

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 02:07 น. จำนวนเข้าชม 433 ครั้ง

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (ครั้งที่ 2)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 02:01 น. จำนวนเข้าชม 303 ครั้ง

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี. มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 01:58 น. จำนวนเข้าชม 368 ครั้ง

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2562 (คร้ังที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 01:39 น.

รายละเอียดการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 07:34 น. จำนวนเข้าชม 324 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 07:16 น.

ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 07:40 น. จำนวนเข้าชม 463 ครั้ง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 02:53 น.

ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 7

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 01:37 น. จำนวนเข้าชม 318 ครั้ง

โครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา (Krungsri University Volunteer Project: Krungsri UVP)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ต.ค. 61 เวลา 07:08 น. จำนวนเข้าชม 411 ครั้ง

รับสมัครนิสิตาหางานเพื่อเป็นรายได้พิเศษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ต.ค. 61 เวลา 06:40 น. จำนวนเข้าชม 475 ครั้ง

ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 04:32 น. จำนวนเข้าชม 538 ครั้ง

รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 04:24 น.

รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 04:23 น.

รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13"

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13:20 น. จำนวนเข้าชม 466 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 15:31 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 15:02 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 13:58 น.

ประกาศการขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 17:22 น.

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตทำงาน Part-time

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 17:13 น. จำนวนเข้าชม 402 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รหัส 61 งวดที่ 1/2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 11:38 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 21:54 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09:20 น.

โครงการประกวดหนังสั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 10:27 น.

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท ก1

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 11:32 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 18:44 น.

รับสมัครทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 18:41 น. จำนวนเข้าชม 372 ครั้ง

รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งเซ็กกิม (นานมี)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 18:38 น.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 18:26 น.

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 12:34 น.

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 12:33 น.

รับสมัครทุนนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 12:32 น.

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 12:27 น. จำนวนเข้าชม 405 ครั้ง

รับสมัครทุนนิสิตช่วยงาน ระดับบัณฑิตศึกษา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 12:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 15:27 น. จำนวนเข้าชม 767 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเพชรซายน์ (รอบที่ 1)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 17:24 น. จำนวนเข้าชม 365 ครั้ง

Mitsubishi Chemical Performance Polymers Thailand รับสมัครงาน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 01:35 น. จำนวนเข้าชม 412 ครั้ง

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 05:23 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 28 มี.ค. 61 เวลา 10:10 น.

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 09:24 น.

โครงการแนะแนวอาชีพ "ที่ปรึกษาการเงิน 2.0"

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 13:52 น. จำนวนเข้าชม 773 ครั้ง

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 15:44 น. จำนวนเข้าชม 641 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 16 มี.ค. 61 เวลา 13:40 น. จำนวนเข้าชม 413 ครั้ง

รับสมัครนิสิตช่วยงานไตรกีฬาบางแสน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 14:34 น. จำนวนเข้าชม 340 ครั้ง

เปิดห้องพักรับบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 09:17 น. จำนวนเข้าชม 611 ครั้ง

โครงการ Leadership Development Program

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 09:06 น. จำนวนเข้าชม 471 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 2 ก.พ. 61 เวลา 16:56 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 2 ก.พ. 61 เวลา 16:51 น.

การสนับสนุนหอพัก "เออบาน่าลีฟวิ่ง" สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 08:42 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 13:36 น. จำนวนเข้าชม 409 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนช่วยงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 16:31 น.

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินบริจาคให้คณะวิทยาศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเงินบริจาคให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนิสิตเพื่อใช้อ่านหนังสือและพักผ่อน

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 8 ม.ค. 61 เวลา 00:29 น. จำนวนเข้าชม 501 ครั้ง

ทุนสนับสนุนศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 5 ม.ค. 61 เวลา 00:01 น.

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 ม.ค. 61 เวลา 23:41 น. จำนวนเข้าชม 497 ครั้ง

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) รับสมัครงาน

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา อณูชีววิทยา และ ไวรัสวิทยา รวม 4 ตำแหน่ง

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 ม.ค. 61 เวลา 23:03 น. จำนวนเข้าชม 2098 ครั้ง

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 4 ม.ค. 61 เวลา 16:38 น. จำนวนเข้าชม 398 ครั้ง

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศจึงได้ร่วมมือกันดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ "ASEAN Scholarship" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 3 ม.ค. 61 เวลา 00:27 น. จำนวนเข้าชม 447 ครั้ง

ทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลืองาน ระดับปริญญาตรี

หมดเขตวันที่ 19 มกราคม 2561

ธนาชัย จันทรศร วันที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 00:00 น.