ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท ขนาดไฟล์ อัพโหลดเมื่อ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่นอกเหนือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 571.29 KB 15 ม.ค. 64 เวลา 00:00 น. 856
2 ขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมขออนุญาตใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา) 17.88 KB 12 ต.ค. 61 เวลา 00:34 น. 568
3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา 1.22 MB 6 มี.ค. 61 เวลา 13:27 น. 594
4 ฟอนต์เอกสารราชการ TH SarabunPSK 174.41 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:59 น. 449
5 แบบรายงานเหตุการณ์การพานิสิตออกนอกสถานที่ 55.28 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:58 น. 439
6 บันทึกข้อความขออนุญาตพานิสิตออกนอกสถานที่ 17.03 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:57 น. 549
7 หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นพิเศษ (สำหรับภาควิชา) 16.65 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:57 น. 521
8 แบบฟอร์มขอยืมพัสดุจากคณะวิทยาศาสตร์ 1.36 MB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:56 น. 463
9 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 151.75 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:53 น. 468
10 แบบฟอร์มเขียนโครงการ (เบิกงบค่าบำรุงกิจกรรม/ค่าบำรุงกีฬา) 87.00 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:51 น. 720
11 ขอใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา) 16.06 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:51 น. 453
12 ขอใช้สถานที่ (สำหรับสโมสรนิสิต) 62.75 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:50 น. 435
13 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 16.10 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:50 น. 409
14 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 62.73 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:49 น. 446
15 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 19.21 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:49 น. 436
16 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.24 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:48 น. 421
17 ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 17.90 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:47 น. 405
18 ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 64.39 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 395
19 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 17.58 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 412
20 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.86 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 414
21 ขออนุญาตจัดกิจกรรม (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.97 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:34 น. 455
22 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ใช้ภายในคณะ) 37.07 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:16 น. 636