ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 9 มีนาคม 2565 เวลา 20:18:37 น.

แนวปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

วันที่ 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง จำนวน 700 บาท/คน

ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 386-0-87898-0

ชื่อบัญชี โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

1. Download แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่

http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/460/460.pdf

2. ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK (ตรวจด้วยตนเอง หรือ สถานพยาบาลที่รับรองได้) หรือ RT - PCR

3. กรอกรายละเอียดและลงนามแบบฟอร์มแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (แบบฟอร์มข้อ 1) ให้เรียบร้อย พร้อมนำมาด้วยในวันสอบ

4. ทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID - 19 ของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ https://forms.gle/gdKVmUXFBJR3JaWi9 พร้อมทั้ง Capture หน้าจอที่ระบุว่าดำเนินการเสร็จแล้วมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ

หมายเหตุ กรณีที่ผู้เข้าสอบติดเชื้อ COVID - 19 ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์สอบที่ https://forms.gle/5p62mN3U4QpMAL8h7 ภายในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

2. รอรับอีเมลตอบกลับและ print หรือ ถ่ายภาพหน้าจอเอกสารที่ได้รับการตอบกลับทางอีเมลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดชลบุรี ทางคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีขั้นตอนการตรวจ ATK Onsite ก่อนเข้าสอบเพิ่มเติม โดยนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ดังนั้น ผู้เข้าสอบควรมาตรวจคัดกรอง COVID - 19 ตั้งแต่เวลา 07.45 - 09.00 น. เพื่อให้ทันต่อเวลารายงานตัว ณ อาคาร CL และเข้าสอบเวลา 09.30 น.

** กรณีที่ตรวจพบว่า ผู้เข้าสอบติดเชื้อ COVID - 19 ทางคู่ศูนย์จะให้ผู้เข้าสอบ สอบ ณ ห้องสอบที่จัดเตรียมแยกไว้ต่างหาก โดยผู้คุมสอบจะคุมสอบภายใต้ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเคร่งครัด

* ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าภายในสนามสอบ ยกเว้นในช่วงเวลาประชุมผู้ปกครองเท่านั้น

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (วันสอบ) มีดังนี้

1. ลงทะเบียน ณ อาคารสิรินธร (SD)

- ส่งแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบ-สอง ตามประกาศของ สป.อว.

- แสดงรูปหน้าจอที่ระบุว่าดำเนินการทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19เสร็จสิ้นแล้ว

- รับเอกสารและดำเนินการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับการตรวจ ATK

--ข้อมูลของนักเรียน

--ข้อมูลของผู้ปกครอง

2. รอรับการตรวจ ATK

- นั่งรอคิวเข้ารับการตรวจ

- ส่งเอกสารข้อมูลที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่และรับการตรวจ ATK

- นำเอกสารที่ยืนยันว่าได้รับการตรวจ ATK Onsite แล้ว ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสอบ

หมายเหตุ เมื่อเข้ารับการตรวจ ATK Onsite แล้ว ให้ผู้เข้าสอบไปรายงานตัว ณ อาคารสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอฟังผลการตรวจ ซึ่งหากมีกรณีที่ผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าสอบคนใดขึ้น 2 ขีด จะมีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งและพาผู้เข้าสอบคนนั้น ๆ แยกไปสอบอีกห้องหนึ่งที่จัดเตรียมแยกไว้

3. เข้าสอบ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีผลการตรวจ ATK ก่อนมาสนามสอบ ขึ้นว่าติดเชื้อ

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุด PPE ให้พาผู้เข้าสอบไปรอสอบอีกห้องหนึ่งที่จัดเตรียมแยกไว้

- เมื่อถึงเวลาเข้าสอบที่กำหนด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัด

- ผู้ปกครองสามารถส่งอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าสอบได้

โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบแก่เจ้าหน้าที่

สำหรับผู้เข้าสอบที่รับการตรวจ ATK onsite

- ดูหมายเลขที่นั่งสอบ ณ บริเวณทางเข้าอาคาร CL

- นั่งรอตามจุดที่กำหนดไว้ที่โถงชั้น 1 ของอาคารสอบ

- เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดโดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ กรณีที่ผลการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

จะมีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งและพาผู้เข้าสอบคนนั้น ๆ แยกไปสอบอีกห้องหนึ่งที่จัดเตรียมแยกไว้ โดยจะประสานให้ผู้ปกครองทราบและให้ผู้ปกครองเตรียมส่งอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าสอบต่อไป

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการลงทะเบียนและเข้าห้องสอบ

1. บัตรประจำตัวสอบ (ใช้บัตรเดิมจากการสอบรอบแรก)

2. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นมีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

3. เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือดำ ยางลบ ไม้บรรทัดชนิดไม่มีสูตรคำนวณ)

4. นาฬิกาข้อมือแบบเข็มเท่านั้น

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━