ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม. 6/10

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:31:31 น.

ขอแสดงความยินดีกับ นายปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม. 6/10

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ในหัวข้อ Synthesis of Functionalized Ionic Liquids for Evaluation of Antibacterial Activity สาขาเคมีและเศรษฐกิจชีวภาพ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์ เเละ อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex