ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการ "สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยที่ ๓" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดย นางสาวพรสุดา กันแก้ว เมื่อ 11 มกราคม 2564 เวลา 11:35:15 น.

           ด้วยมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปประตามประกาศดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนด จึงประกาศเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการ "สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน โดยกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมกด https://drive.google.com/file/d/1vaT1dA70HteOCEw7P1fVJuvJGInmzoRV/view?usp=sharing

           ทั้งนี้ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มีประกาศเลื่อนการสอบรอบสองนั้น ทางโครงการจึงขอเลื่อนกำหนดการรับชำระเงินการสอบรอบสองออกไปก่อน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง