ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการ "สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยที่ ๓" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดย 1 เมื่อ 0 543 เวลา น.

1