ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ "จากเริ่มต้น…สู่ความภาคภูมิใจในการเป็นนักวิจัย”

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11:23:45 น.

 

โครงการ วมว. จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบรรยายในหัวข้อ “จากเริ่มต้น…สู่ความภาคภูมิใจในการเป็นนักวิจัย”
สำหรับสัปดาห์ที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ พบกับ รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา </font></p>
          <p> </p>
        </div>
        </div>

    </div>
  </section>
  <!-- ##### About Us Area End ##### -->

 

  <!-- ##### Footer Area Start ##### -->
  <footer class=