ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ระยะที่ ๓

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:03:37 น.

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการร่วมกับตัวแทนนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ วมว. อีกด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ โดยยินดีรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินฯ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์