ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน วันนิทรรศการ รร.จปร. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ผศ. ดร.ยุภาพร สมีน้อย ผศ. ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานและจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันนิทรรศการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๓” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานภายในงานนิทรรศการฯ ดังกล่าวด้วย

       สำหรับการจัดแสดงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณานำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านหอยของประเทศไทยในรูปของสื่อและคู่มือในการสำรวจด้วยตนเอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และ (๒) นวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อตรวจวัดฟอร์มาลินในอาหาร เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนายร้อย อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยกับนักวิจัยสถาบันอื่น ๆ

       ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.ยุภาพร สมีน้อย กล่าวรายงาน  และ ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา เป็นผู้ถวายของที่ระลึกและกล่าวรายงาน 

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]