การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Thailand Physics Olympiad)

[ ภาพกิจกรรม ]

       มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Thailand Physics Olympiad: 22nd TPhO) ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IPhO2024 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Iran) ต่อไป

       ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งผู้แทนนักเรียนผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ผศ.วิโรจน์ เครือภู่, ดร.สิทธิ บัวทอง และอาจารย์นาฏยา สุวรรณกิจเจริญ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำนักเรียนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติดังกล่าว

       สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียนผู้แทนศูนย์ ได้รับรางวัล ดังนี้

💐🏆รางวัลพิเศษ "รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออก"

🔸นายปัณณทัต รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

🥇รางวัลเหรียญทอง

🔸นายปัณณทัต รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

🥈รางวัลเหรียญเงิน

🔸นายปัญจพล ชัยมงคลถาวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

🔸นายปิยากร อ่อนสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

🔸นายพิทวัส บุญกระโทก โรงเรียนระยองวิทยาคม

🥉รางวัลเหรียญทองแดง

🔸นายธาม โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม

🎖รางวัลเกียรติคุณประกาศ

🔸นายนพฤทธิ์ หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

       คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ครูสังเกตุการณ์ คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ นี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน