ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์


[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ จำนวนรวม ๑๓๓ คน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้

       กิจกรรมฐานปฎิบัติการเพื่อการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา ประกอบด้วย เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น เรียนรู้การทำงานของยีส สบู่หรรษา และฟิสิกส์แสนสนุก

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน