พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ๖ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ประธานที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมฯ ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ และร่วมมือกันจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” อีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]