ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่าย ๑

       ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคตะวันออก ทั้งหมด ๑๐ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อบรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก ดำเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่าย ๑ เมื่อวันที่ ๘ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่าย ๒ ต่อไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่าย ๑ ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๑๐ ศูนย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประสานงานทั้ง ๕ สาขาวิชา พร้อมกันนี้ได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากศูนย์อบรมโรงเรียนทั้ง ๑๐ ศูนย์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินโครงการให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. ต่อไป

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน