หารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวลัย เกวะระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Ebrahim Razzazi-Fazeli, Head of Proteomics Facility จาก University of Veterinary Medicine Vienna ประเทศออสเตรีย โดยได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ห้องประชุม SD502 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Ebrahim Razzazi-Fazeli เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Introduction to Proteomics and Its Relevance for Biological Sciences อีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]