โครงการอบรมสัมมนา CRISPR/Cas biosensor: moving forward to the future of point-of-care diagnostics

       เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมสัมมนา CRISPR/Cas biosensor: moving forward to the future of point-of-care diagnostics ขึ้น ในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง (on-site) และสื่อสารทางไกล (online) ให้แก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าอบรมดังกล่าว โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อัคพล เสืองาม วิทยากรจาก Postdoctoral Researcher, Department of Materials, Imperial College London, UK บรรยายในหัวข้อ Fundamentals and applications of CRISPR/Cas-based biosensors และ อ.ดร.นพัต จันทรวิสูตร ภาควิชาชีวเคมี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ COVID-19 SCAN: Medical Innovation for COVID-19 screening by CRISPR-Cas technology

       ทั้งนี้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และ อ.ดร.สลิต ชั้นโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการมอบของที่ระลึก

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน