ผู้บริหารพบนักเรียน โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พบนักเรียน โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการของโครงการฯ เพื่อปรับกระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานกรรมการโครงการฯ) คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโครงการฯ คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมพบปะพูดคุยและแสดงความยินดีกับนักเรียนในอากาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน