เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สวทช. และมีตัวแทนหน่วยงานรัฐบาลและสถาบันการศึกษา ๒๑ หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมจัดงาน กว่า ๑๐ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการ การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

      ทั้งยังได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุดชมวิวไฮไลท์ “หอชมฟ้า (Bota tower)” และอุทยานพฤกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนเนื้อที่กว่า ๙,๐๐๐ ไร่ อีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน