Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 51
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อศึกษาต่อและอาชีพ รร.อัสสัมชัญศรีราชา

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง และจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแบ่งเป็นการปฏิบัติการชีววิทยา “การทำสไลด์ถาวรพืช” โดย อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา และทีมงาน และกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและการทดลองปฏิบัติเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวเปิด-ปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

#เรียนวิทย์ทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]