Print
Hits: 2325

คณบดี


...
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

รองคณบดี


...
ฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน

...
ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

...
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ดร.ทรงกลด สารภูษิต

...
ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

อ.ปริยา ปะบุญเรือง

...
ฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย

ผศ. ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล

...
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

หัวหน้าภาควิชา


...
คณิตศาสตร์

ผศ. ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์

...
เคมี

รศ. ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

...
ชีวเคมี

ผศ. ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์

...
ชีววิทยา

ดร.วรนพ สุขภารังษี

...
จุลชีววิทยา

ดร.พัขรนันท์ อมรรัตนพันธ์

...
ฟิสิกส์

ผศ. ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

...
วาริชศาสตร์

ดร.ประสาร อินทเจริญ

...
วิทยาศาสตร์การอาหาร

ผศ. ดร.สามารถ สายอุต

...
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน