Spectroscopy

 

 

เครื่องมือเคมีวิเคราะห์ทางด้านสเปกโทรสโกปี
(Spectroscopy Instrumentation)

       เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร UV-Visible spectrophotometer Model : Agilent technology Cary 8454 สามารถวิเคราะห์การดูดกลืนแสงได้เฉพาะของเหลว ช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้คือ 190-1100 nm. มีชุดควบคุมอุณภูมิ Peltier ที่สามารถทำอุณภูมิ ที่ อุุณหภูมิ 25 -50 องศาเซลเซียส

 

       เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร UV-Visible spectrophotometer Model : Shimadzu 2600 with Integrating Sphere Attachment สามารถวัดได้ทั้งของแข็งและของเหลว โดยของแข็งจะวัดในค่าของ % Reflectance ช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้คือ 185-900 nm.


 

เครื่อง UV-VIS spectrophotometer

       เครื่องมือสำหรับการวัดค่าการดูดกลืนแสงเหมาะสำหรับงานวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นจะอาศัยกฎของเบียร์ โดยค่าความเข้มข้นสูงขึ้นค่าดูดกลืนแสงจะสูงขึ้น สามารถหาได้ในรูปแบบของการพลอตกราฟมาตรฐาน (Calibration graph)

       แสงจากแหล่งกำเนิดแสง (Light source) เดินทางไปยัง โมโนโครมาเตอร์ (Monochromator) เพื่อควบคุมแสง และกระจายออกเป็นช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ก่อนผ่านสารละลายตัวอย่าง (Cell compartment) และเข้าสู่ตัวตรวจวัด (Detector) โดยเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ถูกประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

(เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer Model : Agilent)

 

เครื่อง Fluorescence Spectrophotometer

       ใช้สำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณโดยตรง (Direct method) และโดยอ้อม (Indirect method) สามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ได้ วิธีนี้มีสภาพไวสูง มีความเที่ยง ความแม่นสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace analysis)

       แหล่งกำเนิดแสงของฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ยูวี วิสิเบิล โดยผ่านโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการในการกระตุ้น (Excitation) ก่อนส่งไปยังตัวอย่าง และวัดแสงที่ได้จากการปลดปล่อยจากสารตัวอย่าง (Emission) ซึ่งต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง 90° และเข้าสู่ตัวตรวจวัดซึ่งมีการขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเนื่องจากความเข้มแสงของ การเรืองแสงจะต่ำมาก

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University