ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
รายการ หน่วย ค่าบริการ (บาท)
อัตราที่ 1 อัตราที่ 2 อัตราที่ 3
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบส่องกราด และวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ (Scanning Electron Microscope; SEM)
1. การเตรียมตัวอย่าง        

1.1 การเตรียมตัวอย่างชีวภาพจนถึงการติด stub

ตัวอย่างละ 800 1,500 2,000

1.2 การเตรียมตัวอย่างวัสดุศาสตร์จนถึงการติด stub
- เพิ่มตัวอย่าง

5 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ
500
100
1,000
200
1,500
300  

1.3 การเคลือบตัวอย่าง

       
    • เคลือบทอง (ไม่เกิน 7 ตัวอย่าง)
ครั้งละ 400 600 800
    • เคลือบคาร์บอน (ไม่เกิน 7 ตัวอย่าง)
ครั้งละ 400 600 800

1.4 ค่า critical point dry

ครั้งละ 400 600 800
2. การใช้กล้อง SEM        

2.1 SE, BE, VPSE Detector

ชั่วโมงละ 700 1,200 1,800

2.2 X-ray Detector

ชั่วโมงละ 1,000 1,600 2,500
3. การพิมพ์สีบนกระดาษ A4 แผ่นละ 30 40 50
 
กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope; TEM)
1. การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพและวัสดุศาสตร์        

1.1 การเตรียมตัวอย่างปกติจนถึงฝังตัวอย่างในพลาสติก
(1 sample ไม่เกิน 10 block)

ตัวอย่างละ 1,000 1,500 2,500

1.2 การฝังตัวอย่างในพลาสติก
- เพิ่มตัวอย่าง

5 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ
750
150
1,250
150
1,500
200

1.3 Semithin section

1 block = 3 slide 300 400 500

1.4 Ultrathin section
- ใช้ Supported grid เพิ่ม

1 block = 3 grids
grid ละ
400
100
700
100
1,000
100
2. การเตรียมตัวอย่างบน formvar coated grid        

2.1 ไม่ต้องย้อม

1 grid 200 350 500

2.2 Negative stain

1 grid 300 400 600
3. การเตรียมตัวอย่างบน Holey carbon coated grid grid ละ 300 400 600
4. การใช้กล้อง TEM ชั่วโมงละ 1,000 1,500 2,000

5. กล่องใส่แผ่นสไลด์ ขนาด 12, 25, 50 แผ่น
และ 100 แผ่น

กล่องละ

50, 70, 100
และ 200
70, 100, 150
และ 250
100, 150, 200
และ 300
6. ถ่ายภาพลง negative film พร้อมล้าง ฟิล์มละ 200 250 300
 
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล (Optical microscope)
1. Bright field & DIC light microscopes ชั่วโมงละ 150 300 500
2. Fluorescence microscope ชั่วโมงละ 200 500 1,000
3. Stereoscope ชั่วโมงละ 150 300 500

 

หมายเหตุ

- ผู้ขอใช้บริการต้องนำแผ่น CD-R มาบันทึกผลด้วยตนเอง

 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/