ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบวิกฤต (Critical point dryer)
เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต (CPD) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้อง SEM เหมาะกับตัวอย่างทางชีววิทยา ซึ่งเป็นการทำ้ตัวอย่างให้แห้งโดยไม่ทำให้เสียรูปร่าง โดยอาศัยคาร์บอน- ไดออกไซด์เหลวในการแลกเปลี่ยนกับแอลกอฮอล์ ณ จุดที่มีอุณหภูมิและความดันเหมาะสม โดยทางศูนย์ เปิดให้บริการ เครื่อง CPD ของ Polaron Range รุ่น CPD 7501
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/