ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์

   ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/