Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา )

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ปิดระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 
" ประกาศปิดระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16
ตุลาคม พ.ศ.2565 เพื่อการปรับปรุงระบบ"
 
Posted: 2022-09-30
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเตือนภัย

 
แจ้งเตือนภัย.... ระวังหนังสือตอบรับปลอม....เนื่องจากขณะนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับแจ้งว่ามีการส่งหนังสือตอบรับบทความออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา โดยที่หนังสือนั้นไม่ได้จัดทำโดยวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา และมีการเรียกรับค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือนั้นด้วย ในการนี้ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขอแจ้งว่าในการดำเนินการกลั่นกรองคุณภาพบทความเพื่อออกเผยแพร่ในวารสารฯ นั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น และขอให้ผู้เขียนดำเนินการส่งบทความเข้าระบบด้วยตนเองเท่านั้น  
Posted: 2021-01-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

วันที่ 1 พฤษภาคม - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2565

 

In Review

In Editing

Online

Decline

Disclaim

Total

46

               49

             40


          35

 6

176

 


หมายเหตุ        

- In Review  หมายถึงจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ

 - In Editing  หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ผ่าน

                                จะได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดรูปแบบบทความ

- Online       หมายถึงจำนวนบทความที่ได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                ฉบับล่าสุด ปีที่ 27 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2565

- Decline     หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ไม่ผ่าน

- Disclaim   หมายถึงจำนวนบทความที่ผู้เขียนสละสิทธิ์

- Total         หมายถึงจำนวนบทความทั้งหมด

 

 
Posted: 2022-07-04
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อ login เข้าระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาไ ม่ได้

 

ขณะนี้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขัดข้องทำให้ผู้ใช้ระบบบางท่านไม่สามารถ

เข้าระบบได้เมื่อใช้ password เดิมที่เคยใช้  ดังนั้น ขอให้แก้ไขโดย

1.ที่หน้า Login คลิกที่ forgot your password

2.ใส่ email 

3.ระบบจะส่ง link ที่ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านไปทาง email ให้คลิกที่ link

4.กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่

5.จะสามารถเข้าระบบได้อีกครั้ง

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 aaaaaaaaaaaaaa

 
Posted: 2019-03-28
 
More Announcements...