Kids Fun Challenge #3

Faculty of Science. Burapha University.

วันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการ จึงต้องขอระงับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kid Fun Challenge ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับค่าย

ค่าย KFC Science Camp หรือ ค่าย Kids Fun Challenge Science Camp เกิดจากแนวคิดของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการเปิดประสบการณ์การเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนเท่านั้น หากแต่วิทยาศาสตร์นั้น อยู่รอบตัวเรา การที่จะให้เยาวชนเกิดความรักและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนไทยเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ และสามารถต่อยอดและค้นคว้าเพิ่มเติมได้ อันจะเป็นการบ่มเพาะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิด "ความเฉลียว" พร้อมกับ "ความฉลาด" ยังผลให้เกิดการค้นหาความรู้เพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง

กิจกรรมในโครงการ

กิจกรรมภายในค่าย


คุณสมบัติ

  1. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
  2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. มีความพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมในค่าย

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการ จึงจำเป็นต้องระงับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Fun Challenge #3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธารารัตน์ โนจิตร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 3170 อีเมลแอดเดรส scsabuu@gmail.com