รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ
1 เด็กชาย Supharoek Phothong เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 เด็กหญิงSutadta Kongpleam ระยองวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 เด็กหญิงกระจ่างจันทร์ พงศ์กิตติวิบูลย์ ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กชายกฤตัชญ์ กวดวงศ์ษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กชายกฤษกร จั่นพุฒ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กชายกษิดิส ปัญญาใส ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กชายก้องกิดากร วัฒนเวชศักดิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กชายก้องเกียรติ กองอรรถ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กชายกัญจน์ พงษ์ช้าง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์ วุฒิสมบูรณ์ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงกัญวรา ปิยะพิทยากร ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กชายกัณติพงศ์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กชายกันตภณ เดชพิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กหญิงกีร์ติยา การภูมิ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กชายจิณณวัตร เหลืองสกุลทอง พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงจิราภา เกียรติกูลขจร ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 นางสาวจีนีน กาญจนางกูรพันธุ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงชญาดา โรจน์อมรรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กหญิงชนกนันท์ วรภัสสร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กหญิงชนกรานต์ ลีบุญ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 เด็กหญิงชนกานต์ ศรีคชา วัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กหญิงชนาพร ศรเจริญ พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กหญิงชัญญานุช กิ่วแก้ว สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กหญิงชัญญานุช เทพพิทักษ์ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กหญิงชาคริยา ไชยวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กชายชาติภัทร มาสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กชายชานน เดชพิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กหญิงชีวารัตน์ ผาสุขเจริญวงศ์ สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กหญิงชีฮอน คิม สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กหญิงแชอึน คิม สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กชายไชยพล หิรัญรัตนพงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กชายฌาณวุฒิ พิษณุวัฒนศักดิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 เด็กหญิงญฎา สิงห์เขตต์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กหญิงญัฐพร ตันทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กหญิงฐิตาภา ศรีหริ่ง พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กชายณัช ไทยนาภา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กหญิงณัชชา เที่ยงปาล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา วนามหาศาล ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กชายณัฐธวัฒน์ ทองศรีสุข เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 นายณัฐวัตร ประสงค์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กชายณัฐวุฒิ แคล้วคลาด เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กหญิงณิชนันทน์ เกาะสังข์ ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กหญิงณิชาภา สิงห์ขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กหญิงณิชาภา อัครพรเดชธนา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กหญิงทักษิณาภรณ์ กล้าหาญ สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กชายธนกฤต วัฒนอุษา พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กชายธนกฤต สินเชี่ยวชาญ ระยองวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กชายธนชล วงศ์ทิม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กหญิงธัญชนก จิราก้องวานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กชายธีรชับ โพธิ์ค่า สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กหญิงธีรดา ชั้นวณิชย์โสภา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 เด็กชายธีระ (1 2097 02189 71 0) สังทรัพย์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีบุญเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กหญิงนภัสกร ตระกูลทอง สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กหญิงนภัสพร จรรยาวงศ์สว่าง เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 นางสาวนภัสสร คูหะมณี บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงนภาดา ประสงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กหญิงนลินพรรณ คูหะมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 เด็กหญิงนัทธมน มั่นคง เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กหญิงนาราดา ทองสีดา ระยองวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วมั่น บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กหญิงบุณฑริกา สุทธิเชษฐ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กหญิงเบญจพร นามเหมาะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กหญิงเบญจพร มะณี พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
66 เด็กหญิงเบญญาภา จตุรโกมล สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
67 เด็กชายปกรณ์เกียรติ สวัสดิ์วณิช ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
68 เด็กหญิงปณิดา เรือนหล้า บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
69 เด็กชายปภังกร เมฆานุสรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
70 เด็กชายปภังกร ว่องไว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
71 เด็กหญิงปัณณปัณณ์ เจียระสินธุ์กูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
72 เด็กชายปัณณวัชร์ ศรีบุณยสุขศิริ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
73 เด็กชายปัณณวิชย์ ประสพพานิช ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
74 เด็กชายปิติพงษ์ พันน้อย บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
75 เด็กหญิงปิยนุช ม่วงงาม บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
76 เด็กชายปิยะวัฒน์ วรศิลป์ชัย พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
77 เด็กชายปุญญพัฒน์ จั่นพุฒ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
78 เด็กหญิงปุญญิศา รัชตโชติกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
79 เด็กหญิงปุณญาพร มูลสาร พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
80 เด็กหญิงปุณณาสา สังฆตูม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
81 เด็กหญิงเปรมยุดา สุรินทร์ศักดิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
82 เด็กชายพงศ์ปณต รื่นเจริญ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
83 เด็กชายพจน์ธนา หมื่นพล พานทอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
84 เด็กหญิงพรชนิตว์ ยอดยิ่ง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
85 เด็กหญิงพรพิชชา ไพบูรณ์สุข บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
86 เด็กหญิงพลอยชมพู สมวงษ์หิรัญ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
87 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แถวเพณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อณุพรรณศิริ สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
89 เด็กหญิงพิรญาณ์ โกสัจจะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
90 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปัญญาพร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
91 นางสาวเพ็ญพิชชา อักษร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
92 เด็กชายเพิ่มสุข อาจด่อน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
93 เด็กหญิงแพรทอง ทองนาค พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
94 เด็กหญิงภทรพร สุดยอดสุข ระยองวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
95 เด็กหญิงภัทรนันท์ มีวิชัย ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
96 เด็กหญิงภัทริกา ชะเอมวัน สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
97 เด็กหญิงภัสพร บุญญา ดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
98 เด็กหญิงภัสสร ชววัฒนาพงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
99 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตรีเนตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
100 เด็กหญิงมญช์พิชา นิ่งสระ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
101 เด็กหญิงรภัสลดา อุตราศรี ระยองวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
102 เด็กหญิงรัชนก ทรัพย์สิน บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
103 เด็กหญิงรัตฐ์ดาพา จันทรวงศ์ เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
104 เด็กชายวรพล เพชรโอภาส บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
105 เด็กหญิงวรวลัญช์ เมตตา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
106 เด็กหญิงวรัชยา จิตต์สุขสำราญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
107 เด็กชายวรากร พิริยศาสน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
108 เด็กหญิงวราลี อาษาสิงห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
109 เด็กชายวริทธิ์นันท์ สกุลกลาง พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
110 เด็กหญิงวริยา นุ่มเถื่อน สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
111 เด็กหญิงวลัยพรรณ ธรรมนิยมกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
112 เด็กชายวาริส วิริยะกิตติ์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
113 เด็กหญิงวิมลศิริ ทวีวงศ์กวิน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
114 เด็กหญิงโศภิษฐา ประกอบการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
115 เด็กหญิงสขิลา โมกขะเวส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
116 เด็กชายสพลดนัย ปินะพัง สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
117 เด็กชายสมิทธ์ ทรงธรรมบวร ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
118 เด็กหญิงสุชัญญา คำฟู เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
119 เด็กหญิงสุพิชญา สุวรรณภูมิ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
120 เด็กหญิงสุภัชญา โสภณภิรมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
121 เด็กชายสุวิจักขณ์ พงศ์จรัส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
122 เด็กหญิงหริณญาพัชร สวัสดิ์วณิช ดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
123 เด็กชายอชิตพล โพธิ์ทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
124 เด็กหญิงอธิชญา พึ่งรุ่ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
125 เด็กชายอนพัทย์ จำปาเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
126 เด็กหญิงอนัยพร กล่ำเพ็ง ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
127 เด็กหญิงอันนา เอกสมทราเมษฐ์ ดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม