รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ
1 เด็กชายKamonpob Tongtawee บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 นางสาวกมลวรรณ หารคำ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 นางสาวกมลอร สมบูรณ์กุล ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กชายกฤตภาส สาครตระกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กหญิงกฤตยา พ่อค้า นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร โพธิแสง นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กชายกิตติพศ แสงเรือน กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กหญิงจารุภาดา โสฬส ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กหญิงจุฑามาศ แก้ววงศ์ กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 นางสาวจุฑามาศ รัตนอัมพร บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พนมเขต ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กชายเจษฎา ทรัพย์วิบูลพงษ์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กหญิงชนกนันท์ ลิ้มภักดี กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กชายชนาธิป แก้วคำ กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กหญิงชลลดา เป้าเข็ม นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงชลลดา เพชรา ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 เด็กหญิงชลันธร ศรีวัฒนะโชติ อัสสัมชัญระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงชโลธร พฤกษชาติ ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กชายชวิน คล้ายมาก ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กหญิงชัญญา บุญดิเรกภินันท์ นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 นายเชษฐา พุ่มเกษม ชลบุรี (สุขบท) มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กหญิงญาสุมินทร์ จันผาย นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กชายณดณ บุญบุตตะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กชายณภัทร พงศ์สรรวิทย์ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กหญิงณัชชา ธรรมสุนทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เตมีรัสมี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กหญิงณัฏฐนิชา กิจนิตย์ชีว์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กหญิงณัฐกฤตา คงเจริญ พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กชายณัฐดนัย พลาบดีวัฒน ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กชายณัฐยุทธ ขันตะเภา ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กหญิงณัฐรดา อังค์สุธาสาวิทย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กชายณัฐวรรธน์ ราษฎร์เจริญดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 นางสาวณัฐวรา เกิดประดิษฐ์ ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมณี ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงณิชกานต์ เล่นทัศน์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กหญิงณิชารีย์ ชีวะสุนทร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กหญิงดอกแก้ว ผงมะลา นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กชายเตชิต อ่อนน่วม ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กหญิงธณิดา สุพัตรา ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กชายธนกร นิรัติกุลชัย บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 นางสาวธนพร สุทธิประเสริฐ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กหญิงธนภร พินธุวาส พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กชายธนภัทร คงด้วง กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กชายธนภัทร์ ทะนันชัย กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กชายธนศรณ์ ปิ่นโอฬารรัตนกุล ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กหญิงธนัชญา ลายสังข์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กชายธวัชชัย เกตุศิริ ชลบุรี (สุขบท) มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กหญิงธัญพิชชา ฤทธิกุลสิทธิชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กหญิงธัญลักษณ์ น้ำมันจันทร์ กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กหญิงธัญวัลย์ คัมภีรพันธ์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กหญิงธิษณา ทันด่วน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กชายธีรเทพ พิจารณาครบุรี สามมุกคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 นายธีรภัทร์ ใจฉลาด พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กชายเธียรวิทย์ ธนูวัฒนา บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กหญิงนงภัคษร แจ่มจำรัส บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กหญิงนภัสสร บุญเส็ง สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 นางสาวนริศรา สังขรัศมี พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงนวินดา เกตุนวม ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กหญิงนัชชา กรีดกราย บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 นางสาวนิโกะ คาราวาวะ นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กหญิงนิรมล กรีกระโทก นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กหญิงบุญญิสา เกริกชวลิตกุล ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กหญิงบุษญานันท์ อาศา ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กหญิงเบญญทิพ เสงี่ยม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กหญิงปราณปริยา แก้วพูล ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
66 นางสาวปวริศา ไผ่ล้อม ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
67 นางสาวปอรภัทร์ รัตนะ พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
68 เด็กหญิงปาณิศา ปิยมหพงศ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
69 เด็กหญิงปาณิสรา ชุ้นสามพราน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
70 เด็กหญิงปานยรัตน์ บุญยรัตน์พันธ์ ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
71 เด็กหญิงปุญญิสา เกตุสกุล สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
72 เด็กชายปุณณวิช จันทนเสถียร ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
73 เด็กหญิงผกามาศ แดงสัญญา บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
74 เด็กชายพงศกร รัตนเหลี่ยม สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
75 เด็กชายพงศ์พันธุ์ รัตนพรหม กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
76 เด็กหญิงพชรมน โลเกตุ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
77 เด็กชายพบธรรม อายุวัฒน์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
78 เด็กหญิงพรรณรมณ ตรัยรัตน์อภิวัน อัสสัมชัญระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
79 เด็กหญิงพริมาดา ธนพฤฒานนท์ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
80 เด็กหญิงพลอยชมพู พรมวัง สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
81 เด็กหญิงพัชรนันท์ เสียงธนารักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
82 เด็กหญิงพัชรพร ซิ้มสกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
83 เด็กหญิงพัชริญา อู่พิทักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
84 เด็กชายพันธวัช พึ่งเกษม พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
85 เด็กหญิงพิชชาพร แก้วศรัทธา ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
86 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ทุมมา อัสสัมชัญระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
87 เด็กหญิงพิชญ์ณัญญา แสนประเสริฐ ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
88 เด็กหญิงพิชญา ภักดิ์เจริญ นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
89 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ญาวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
90 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ตีรานนท์ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
91 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมภักษร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
92 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูศรีฤทธิ์ พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
93 เด็กชายพีรพัฒน์ นาจักร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
94 เด็กหญิงพุฒิพิชญา ฟักน้อย กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
95 นางสาวเพียงเพ็ชร พิพัฒน์วงค์ ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
96 เด็กชายไพสิฐ วุฒิรัตน์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
97 เด็กหญิงภัทรถร เหมือนถม พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
98 เด็กหญิงภัทราพร สังข์ประเสริฐ กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
99 เด็กหญิงภัทริยากรณ์ วสีไพสิฐ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
100 เด็กชายภูมิบดี ประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
101 เด็กชายภูริภัทร์ ศิริฤกษ์ นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
102 เด็กหญิงมัณยาภา นำพันธ์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
103 เด็กชายมัทเธนัย โปลาหา กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
104 เด็กชายมาร์คัส โรช ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
105 เด็กหญิงมีนา เรืองศิลป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
106 เด็กหญิงเมธาวี เกษร ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
107 เด็กชายยศพัฒน์ บูรณศีลสุนทร กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
108 เด็กชายยอดชาย เรืองศรี พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
109 เด็กหญิงรญา ซื่อเมย นามวัฒน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
110 เด็กหญิงรดามณี ประศรีพัฒน์ กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
111 เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์จันทร์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
112 เด็กหญิงระวีวรรณ มะปรางหวาน สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
113 เด็กหญิงรามาวดี สุพร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
114 เด็กหญิงลักษณพร โสภารักษ์ ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
115 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ตราชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
116 เด็กหญิงวณิชยา พินิจมนนตรี นิคมวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
117 เด็กหญิงวนิดา อุทัยศรี บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
118 เด็กหญิงวรรณวนัช บุญพรานชู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
119 เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์นิธิ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
120 เด็กหญิงวรรธนพร ทาต๊ะ พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
121 นางสาววรัญญา กำชัยสิทธิพล ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
122 เด็กหญิงวรินทร ศิริเดช ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
123 เด็กหญิงวัชรินทร์ ทองเย็น กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
124 เด็กหญิงวาสิตา แก้วสีทา สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
125 เด็กชายวิภพ เพชรน้อย ดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
126 เด็กหญิงวิภาดา ถาวรสิริจรัส สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
127 เด็กหญิงวิภาอร ประชาศรัยสรเดช สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
128 เด็กหญิงวิสสุตา ยิ่งยง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
129 เด็กหญิงเวธกา กาศโอสถ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
130 เด็กหญิงศรันย์ภัทร์ เสริมพัฒนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
131 เด็กชายศรุจิรัชร์ รุจ์จิราการร์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
132 เด็กหญิงศศิกาญจน์ คงแก้ว ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
133 เด็กหญิงศศิสมา จิตรวิโรจน์ ชลกันยานุกูล มีสิทธิ์เข้าร่วม
134 เด็กหญิงศิระประภา คนเที่ยง ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
135 เด็กหญิงศุจิรา อ่อนโพธิ์ชา สัตหีบวิทยาคม มีสิทธิ์เข้าร่วม
136 เด็กชายศุภกร แก้วกาหลง ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
137 เด็กหญิงศุภากร มาศสุวรรณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
138 เด็กหญิงสุจิรา โชคจรัสกิจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
139 เด็กหญิงสุทัตตา บุญพุ่ม กุญแจคริสเตียนวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
140 เด็กหญิงสุพิชชา มัจฉาชม สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
141 เด็กหญิงสุพิชฌา ไชยกิจ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
142 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พุฒศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
143 เด็กหญิงสุพิชญา อภิชิตพงศ์ชัย พนัสพิทยาคาร มีสิทธิ์เข้าร่วม
144 เด็กชายสุรเดช ขาวงาม พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
145 เด็กชายสุวพิชญ์ พุฒศิริ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
146 เด็กชายเสฏฐกานต์ สกุลคุณสวัสดิ์ ชลราษฎรอำรุง มีสิทธิ์เข้าร่วม
147 เด็กหญิงแสนรักษ์ ยะรังษี พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มีสิทธิ์เข้าร่วม
148 เด็กหญิงอติพร อุดนอก บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
149 เด็กหญิงอนัญญา อายุเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
150 เด็กหญิงอนันตญา จิตตชโลธร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
151 เด็กหญิงอภิชญา อรรถสัตย์ ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
152 เด็กชายอภิสิทธิ์ คูหาศักดิ์ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
153 เด็กหญิงอรปรียา ซื่อสัตย์ ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
154 นางสาวอริยา ร้อยศรี ศรีราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
155 เด็กหญิงอริสรา ณ นคร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
156 เด็กชายอัครเดช เจนดง บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
157 เด็กชายอัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
158 เด็กหญิงอันดา มิตรมากร อัสสัมชัญระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
159 เด็กหญิงอันน์ งามกิจเจริญลาภ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
160 เด็กหญิงอาจารีย์ เกตุนวม ศรีสุวิช มีสิทธิ์เข้าร่วม
161 เด็กชายอาทิตยาชัย สุยะ พลูตาหลวงวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
162 เด็กชายเอกบุญญา ศรีสุข สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม