หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาควิชาฟิสิกส์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาควิชาฟิสิกส์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา