Thai Chinese (Simplified) English
ประวัติภาควิชาจุลชีววิทยา

นับตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มศว.บางแสน) ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้ให้ความเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อที่จะให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ และคุณธรรม ตามความต้องการของสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอ สำหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 ถึง 2534) นั้น คณะวิทยาศาสตร์นอกจากจะเน้นการผลิตบัณฑิตให้สนองความต้องการตามแผนพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมแล้ว ยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยาขึ้น เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สนองความต้องการในตลาดแรงงานโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยด้านจุลชีววิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่สังคม โดยลำดับการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยาสรุปได้ดังนี้

เมื่อ มศว.บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอน 131 และได้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงเวลาต่อมานั้นภาควิชาจุลชีววิทยาได้เป็นหน่วยราชการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร ์ มีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 5, 6, 7 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เลขที่ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131