Thai Chinese (Simplified) English
   
ภาควิชาจุลชีววิทยาโดย ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมความรู้บัณฑิตจุลชีววิทยาด้านมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ISO17025 ให้กับนิสิตจุลชีววิทยา ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง CL203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตในการปฏิบัติงานในภายหน้าหลังจบการศึกษาต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา ศรีบุญธรรม Senior Microbiology Supervisor บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันและเวลาดังกล่าว