ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

2. ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบมาตรฐานอาหารทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand