ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

-Program Learning Outcomes ; PLO-

PLO 1.1 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ 

PLO 1.2 แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม รวมทั้งสามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ 

PLO 2.1 สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตามหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

PLO 2.2 สามารถคิดแบบองค์รวม มีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการเชิงธุรกิจ โดยสามารถเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ 

PLO 3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้อย่างถูกต้อง 

PLO 3.2 สามารถประเมินวิธีและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ 

PLO 3.3 สามารถสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวางแผนทำวิจัยได้ 

PLO 3.4 สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยสามารถประยุกต์กับกระบวนงานทางธุรกิจได้ 

PLO 4.1 รับผิดชอบงานของตนเอง โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ 

PLO 4.2 สามารถประสานงานและเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

PLO 4.3 สามารถประเมินตนเองและวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

PLO 5.1 สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออภิปรายและสรุปได้ 

PLO 5.2 สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

PLO 5.3 สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้

.......................

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand