ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 -ปรัชญา-

สร้างและพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการพัฒนางานและสังคม โดยสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ สามารถสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยตัวเอง คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างนวัตกรรม โดยสามารถประยุกต์กับกระบวนงานทางธุรกิจได้


-วัตถุประสงค์-

1. มีคุณธรรม จริยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมจริยธรรมได้

2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือความรู้ใหม่โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการเชิงธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ

3. สามารถคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ประเมินวิธีและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่ประยุกต์กับกระบวนงานทางธุรกิจได้

4. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลายทางความคิดได้ โดยมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

5. สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออภิปรายและสรุปได้ สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้

        


 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand