ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
 
ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 
๑. สามารถอธิบายกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและตามหลักจรรยาวิชาชีพ

๓. สามารถวิจัย ประยุกต์ สื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาที่สอง รวมทั้งตีพิมพ์องค์ความรู้หรือแนวคิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand