ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 


ขอรับบริการวิชาการออนไลน์

คำร้องขอรับบริการ ประเภทให้บริการเครื่องมือ
คำร้องขอรับบริการ ประเภทบริการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ
คำร้องขอรับบริการ ประเภทการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร*** เมื่อท่านกรอกข้อมูลการขอรับบริการวิชาการออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับมาที่ภาควิชาฯ ***
เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอรับบริการที่   คุณลลิต  ขำวงษ์รัตนโยธิน
โทร. 038-103138  หรือ โทร. 086-7620730  (ในวัน และ เวลาราชการ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand