ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3139
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   อาจารย์ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand