ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

หลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันดำเนินการสอนใน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand