ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้กรอบจรรยาวิชาชีพ เพื่อนำไปสรรสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง นำไปสู่ความมั่งคั่ง แบบยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
                                  

ประวัติความเป็นมา

        ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 พร้อมกับได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   และโภชนาการ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ในปี พ.ศ.2546  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แห่งชาติ (TQF) โดยภาควิชามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม

       เมื่อปี 2559 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคนและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหารและธุรกิจด้านอาหาร โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างทักษะและความชำนาญ (work integrated learning) และเมื่อปี 2564 หลักสูตรปรับปรุง ได้มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยปรับให้เข้ากับแนวทางของหลักสูตรที่เป็นสากล นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้การประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพได้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างทักษะและความชำนาญ (work integrated learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเข้มข้น ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะในการทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในอนาคต

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • อ.อนุศรี บุรุษนันท์            (ตั้งแต่ ต.ค. 34 – ก.ย. 38)
 • อ.ประสงค์ ทุ่งเก้า            (ตั้งแต่ ต.ค. 38 – ก.ย. 41)
 • อ.เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา         (ตั้งแต่ ต.ค. 41 – พ.ค. 44)
 • ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ    (ตั้งแต่ มิ.ย. 44 –           )
 • อ.เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา         (ตั้งแต่            – พ.ค. 44)
 • ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์       (ตั้งแต่ พ.ย. 54 – เม.ย 59)
 • ดร.ศนิ  จิระสถิตย์             (ตั้งแต่ พ.ค. 59 - มี.ค.60)
 • ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา (ตั้งแต่ เม.ย.60 - ก.ค. 60)
 • ผศ.ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล (ตั้งแต่ ส.ค 60 - ส.ค. 62)
 • ดร.สามารถ  สายอุต (ตั้งแต่ 15 ก.ย. 62 - 30 พ.ย. 64)
 • ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์       (ตั้งแต่ พ.ค. 65- ปัจจุบัน)


ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand