ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 •  

  • การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)

       สำหรับนิสิตที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ชำระเงิน ที่จะลงทะเบียนฤดูร้อน 2564 นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนไม่ได้

  ให้ติดต่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนสำเร็การศึกษา 2/2564 ที่ @regbuu ก่อน จึงจะลงทะเบียนได้


 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand