ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชา

คำชี้แจง กรุณากรอกคำตอบ หรือ เลือกคำตอบที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุด ในคำถามแต่ละข้อ โดยที่ข้อมูลการตอบแบบสำรวจนี้ จะนำไปใช้ในการประเมินผลภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่อตัวนิสิตเก่าทั้งสิ้น และแบบสำรวจนี้นิสิตเก่าแต่ละท่าน ตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ไม่มีห้องปฏิบัติการ/ไม่มีเครื่องมือ/ไม่ได้ระบุ